Novinky
Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
Dňa 13. 4. 2024 o 9:00 hodine sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Martine, Nám. S. H. Vajanského 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.

Všetci podielnici a členovia sú srdečne vítaní. Tešíme sa na vašu účasť!
Viac informácií >
Štúdia rekonštrukcie chaty Kaplná v Kantorskej doline.
Vedenie Urbáru sa dlhodobo zaoberá projektom rekonštrukcie chaty Kaplná v Kantorskej doline. Ďalším krokom po zhotovení štúdie využiteľnosti Kantorskej doliny ako celku je rozpracovanie projektu rekonštrukcie samotnej chaty Kaplná.

Kliknutím na odkazy uvedené nižšie sa s postupom projektu môžete sami podrobne oboznámiť.

Sprievodná správa:
Opis riešenia:
Situácia:
Obsah:
Architektúra:
ANKETA - REKONŠTRUKCIA CHATY URBÁR NA M. H.
Vážení podielníci,
Ďakujem vám že ste sa aktívne zapojili do našej ankety, či skôr prieskumu. Názor väčšiny je pre rozhodovanie výborov rozhodujúci a ničím sa nedá nahradiť. Navyše investície takéhoto charakteru a rozsahu nemôžu byť realizované len rozhodnutím výborov, t.j. bez oficiálneho súhlasu väčšiny nášho spoločenstva.

Vyhodnotenie :

Ankety sa zúčastnilo 60 % podielníkov
Svoj súhlas vyjadrilo 85,8 % z nich
Zdržalo sa 8,7 %
So zámerom nesúhlasí 5,5 %, prevažne z dôvodu chýbajúcej ekonomickej analýzy

Tento prieskum ešte nie je kolektívnym rozhodnutím. Ten nás čaká na Zhromaždení v prvej polovici roku 2024. Výsledky prieskumu nás však jednoznačne a s potešením utvrdili v presvedčení, že ideme správnou cestou, cestou záchrany jednej z našich najcennejších nehnuteľností – Chaty Urbár na Martinských Holiach.
Definitívne rozhodnutie príjme Zhromaždenie na základe nami predložených relevantných ekonomických vyhodnotení, ktoré v nasledujúcich týždňoch pripravíme a ešte pred konaním Zhromaždenia predstavíme urbárskej verejnosti.


Ekonomická návratnosť a celková výhodnosť tohoto projektu sú najdôležitejšie kritéria pre naše definitívne rozhodnutie, ktoré prijmeme spoločne.

V Martine, dňa 17. októbra 2023


Výbor SBU lh
Výbor UMT ps

Urbanistická štúdia Martin, Stráne – Ul. Horská
Vážení podielnici, odborná ako aj laická verejnosť. Členovia vedenia Urbáru Martin zaznamenali mnoho podnetov k prezentácií projektu od podielnikov ako aj od širokej verejnosti. Aj na základe tejto skutočnosti vedenie UMT pociťuje potrebu uviesť niektoré fakty, ktoré sú potrebné k férovej evaluácií tohto našeho spoločného zámeru a projektu.
Vyjadrenie predsedníctva UMT si možete prečítať tu:
Deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
V sobotu, 23. septembra 2023 sa uskutočnil náš prvý deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s.

Mohli ste nahliadnúť do priestorov urbárne, oboznámiť sa s našou technikou, ktorú používame pri lesnom hospodárení, alebo sa zúčastniť exkurzie do našej lesnej škôlky Lázky. Pre svojich podielnikov sme samozrejme pripravili aj občerstvenie vo forme poľovníckeho guláša a teplých či studených nápojov. Potešila nás vaša podpora aj osobná účasť, ktorú ste nám napriek nepriaznivému počasiu v hojnom počte vyjadrili.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Odhalenie pamätníku Spolku bývalých urbarialistov
Počas dňa otvorených dverí UMT bol v sobotu, 23. septembra 2023 pred vstupom do urbárne slávnostne odhalený pamätník k blížiacemu sa 160. výročiu založenia Spolku bývalých urbarialistov.

Je to pripomienka práce našich predchodcov a správcov, ktorí sa pričinili o krásu a bohatstvo našich lesov.

Odhalenia sa ujali najstarší členovia vedenia UMT a SBU, ktorí stáli pri obnovení fungovania spolku v jeho novodobej histórií - JUDr. Igor Steindl a MVDr. Ján Varinský.

Autorom vytvarného návrhu pamätníku a zároveň jeho realizátorom je Martin Malek.

Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
Dňa 22. 4. 2023 o 9:00 hodine sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu v Martine, Nám. S. H. Vajanského 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.

S priebehom zhromaždenia a výsledkami hlasovania sa môžete oboznámiť v notárskej zápisnici ktorú nájdete pod týmto článkom.
Notárska zápisnica :
Štúdia využiteľnosti Kantorskej doliny
Vedenie Urbáru sa dlhodobo zamýšľa ako zachovať nehnuteľný majetok ležiaci v Kantorskej doline pre daľšie generácie podielnikov. Zároveň uvažuje nad jeho efektívnym využitím. Pre lepšie pochopenie potenciálu doliny a možností revitalizácie jednotlivých stavieb si nechalo vedenie UMT zhotoviť štúdiu využiteľnosti Kantorskej doliny ako celku.

Kliknutím na odkaz uvedený nižšie sa so štúdiou možete sami oboznámiť.

Feasibility study - Kantorská dolina:
Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00