Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Novinky
Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h. 2024
Dňa 13. 4. 2024 o 9:00 hodine sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu v Martine zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.

Ďakujeme našim podielnikom a členom za účasť a hlasovanie na zhromaždení.
Notárska zápisnica :
Odpoveď na list podielnika
Vážení podielnici, Členovia vedenia Urbáru Martin obdržali v decembri 2023 písomný podnet nášho podielnika pani Nadeždy Lukáčovej. Ako vždy aj tento krát sa vedenie UMT obsahom tohoto listu náležite zaoberalo. Nižšie si môžete prečítať samotný list podielnika, ako aj písomnú odpoveď výboru a dozornej rady.
List pani N. Lukáčovej si môžete prečítať tu:
Vyjadrenie predsedníctva a dozornej rady UMT si môžete prečítať tu:
ANKETA - REKONŠTRUKCIA CHATY URBÁR NA M. H.
Vážení podielníci,
Ďakujem vám že ste sa aktívne zapojili do našej ankety, či skôr prieskumu. Názor väčšiny je pre rozhodovanie výborov rozhodujúci a ničím sa nedá nahradiť. Navyše investície takéhoto charakteru a rozsahu nemôžu byť realizované len rozhodnutím výborov, t.j. bez oficiálneho súhlasu väčšiny nášho spoločenstva.

Vyhodnotenie :

Ankety sa zúčastnilo 60 % podielníkov
Svoj súhlas vyjadrilo 85,8 % z nich
Zdržalo sa 8,7 %
So zámerom nesúhlasí 5,5 %, prevažne z dôvodu chýbajúcej ekonomickej analýzy

Tento prieskum ešte nie je kolektívnym rozhodnutím. Ten nás čaká na Zhromaždení v prvej polovici roku 2024. Výsledky prieskumu nás však jednoznačne a s potešením utvrdili v presvedčení, že ideme správnou cestou, cestou záchrany jednej z našich najcennejších nehnuteľností – Chaty Urbár na Martinských Holiach.
Definitívne rozhodnutie príjme Zhromaždenie na základe nami predložených relevantných ekonomických vyhodnotení, ktoré v nasledujúcich týždňoch pripravíme a ešte pred konaním Zhromaždenia predstavíme urbárskej verejnosti.


Ekonomická návratnosť a celková výhodnosť tohoto projektu sú najdôležitejšie kritéria pre naše definitívne rozhodnutie, ktoré prijmeme spoločne.

V Martine, dňa 17. októbra 2023


Výbor SBU lh
Výbor UMT ps

Urbanistická štúdia Martin, Stráne – Ul. Horská
Vážení podielnici, odborná ako aj laická verejnosť. Členovia vedenia Urbáru Martin zaznamenali mnoho podnetov k prezentácií projektu od podielnikov ako aj od širokej verejnosti. Aj na základe tejto skutočnosti vedenie UMT pociťuje potrebu uviesť niektoré fakty, ktoré sú potrebné k férovej evaluácií tohto našeho spoločného zámeru a projektu.
Vyjadrenie predsedníctva UMT si možete prečítať tu:
Deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
V sobotu, 23. septembra 2023 sa uskutočnil náš prvý deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s.

Mohli ste nahliadnúť do priestorov urbárne, oboznámiť sa s našou technikou, ktorú používame pri lesnom hospodárení, alebo sa zúčastniť exkurzie do našej lesnej škôlky Lázky. Pre svojich podielnikov sme samozrejme pripravili aj občerstvenie vo forme poľovníckeho guláša a teplých či studených nápojov. Potešila nás vaša podpora aj osobná účasť, ktorú ste nám napriek nepriaznivému počasiu v hojnom počte vyjadrili.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Odhalenie pamätníku Spolku bývalých urbarialistov
Počas dňa otvorených dverí UMT bol v sobotu, 23. septembra 2023 pred vstupom do urbárne slávnostne odhalený pamätník k blížiacemu sa 160. výročiu založenia Spolku bývalých urbarialistov.

Je to pripomienka práce našich predchodcov a správcov, ktorí sa pričinili o krásu a bohatstvo našich lesov.

Odhalenia sa ujali najstarší členovia vedenia UMT a SBU, ktorí stáli pri obnovení fungovania spolku v jeho novodobej histórií - JUDr. Igor Steindl a MVDr. Ján Varinský.

Autorom vytvarného návrhu pamätníku a zároveň jeho realizátorom je Martin Malek.

Nákup nového čelného nakladača
UMT p.s. obstaralo nový čelný nakladač KUBOTA R070. Nakladač bude primárne slúžiť na manipuláciu guľatiny v našom hlavnom sklade dreva a pri našej rozrastajúcej sa linke na výrobu palivového dreva.
Vedenie UMT rozhodlo o nákupe z dôvodu zlého technického stavu pôvodného nakladača, ktorý po posúdení nákladnosti opráv a nedostupnosti nových dielov nemalo zmysel rekonštruovať.
Nákup malotraktora pre potreby škôlky
V lesnej školke UMT, ktorá sa nachádza v lokalite Lázky, prebieha dlhodobo zamýšľaný projekt obnovy areálu a jeho technického zázemia. V rámci obnovy strojového parku a predpokladanom zvyšovaní produkcie, vedenie UMT rozhodlo o nákupe multifunkčného malotraktora KUBOTA.
Traktor bude intenzívne slúžiť pri obhospodareni škôlky ako náhrada za starý poruchový malotraktor, ktorý ostáva naďalej v službách UMT ako druhý malotraktor.
Výstavby pracoviska na výrobu palivového dreva
S obrovským nárastom produkcie palivového dreva v minulom roku prestalo naše exterierové pracovisko kapacitne a priestorovo zvládať tento nápor. Výkyvy počasia ako aj zlé umiestnenie brzdili produkciu.
Keďže vedenie uvažuje o ďalšom rozvoji produkcie palivového dreva rozhodlo sa pre výstavbu haly pre jeho produkciu. Prvým krokom bolo zhotovenie základov a betonovej platne na ktorej sa momentálne testuje optimálne rozmiestnenie technológie a manipulačné koridory. Samotná výstavba haly prebehne v druhom kroku.
Rozšírenie autoparku UMT o vozidlo UAZ 452 Buchanka
UMT v roku 2022 zakúpil pre potreby prevozu v lesnom teréne vozidlo UAZ 452
"Buchanka" s kapacitou 9 miest. Nákup nového vozidla výrazne zefektívnil presun personálu, nakoľko pred tým bolo potrebné mať na presun 8 zamestnancov v lese dve vozidlá typu pick-up s vodičmi. Zároveň je vozidlo schopné viezť ďalšie vybavenie na prácu v lese.