Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Novinky
ANKETA - REKONŠTRUKCIA CHATY URBÁR NA M. H.
Vážení podielníci,
Ďakujem vám že ste sa aktívne zapojili do našej ankety, či skôr prieskumu. Názor väčšiny je pre rozhodovanie výborov rozhodujúci a ničím sa nedá nahradiť. Navyše investície takéhoto charakteru a rozsahu nemôžu byť realizované len rozhodnutím výborov, t.j. bez oficiálneho súhlasu väčšiny nášho spoločenstva.

Vyhodnotenie :

Ankety sa zúčastnilo 60 % podielníkov
Svoj súhlas vyjadrilo 85,8 % z nich
Zdržalo sa 8,7 %
So zámerom nesúhlasí 5,5 %, prevažne z dôvodu chýbajúcej ekonomickej analýzy

Tento prieskum ešte nie je kolektívnym rozhodnutím. Ten nás čaká na Zhromaždení v prvej polovici roku 2024. Výsledky prieskumu nás však jednoznačne a s potešením utvrdili v presvedčení, že ideme správnou cestou, cestou záchrany jednej z našich najcennejších nehnuteľností – Chaty Urbár na Martinských Holiach.
Definitívne rozhodnutie príjme Zhromaždenie na základe nami predložených relevantných ekonomických vyhodnotení, ktoré v nasledujúcich týždňoch pripravíme a ešte pred konaním Zhromaždenia predstavíme urbárskej verejnosti.


Ekonomická návratnosť a celková výhodnosť tohoto projektu sú najdôležitejšie kritéria pre naše definitívne rozhodnutie, ktoré prijmeme spoločne.

V Martine, dňa 17. októbra 2023


Výbor SBU lh
Výbor UMT ps

Urbanistická štúdia Martin, Stráne – Ul. Horská
Vážení podielnici, odborná ako aj laická verejnosť. Členovia vedenia Urbáru Martin zaznamenali mnoho podnetov k prezentácií projektu od podielnikov ako aj od širokej verejnosti. Aj na základe tejto skutočnosti vedenie UMT pociťuje potrebu uviesť niektoré fakty, ktoré sú potrebné k férovej evaluácií tohto našeho spoločného zámeru a projektu.
Vyjadrenie predsedníctva UMT si možete prečítať tu:
Deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
V sobotu, 23. septembra 2023 sa uskutočnil náš prvý deň otvorených dverí Urbáru Martin p.s.

Mohli ste nahliadnúť do priestorov urbárne, oboznámiť sa s našou technikou, ktorú používame pri lesnom hospodárení, alebo sa zúčastniť exkurzie do našej lesnej škôlky Lázky. Pre svojich podielnikov sme samozrejme pripravili aj občerstvenie vo forme poľovníckeho guláša a teplých či studených nápojov. Potešila nás vaša podpora aj osobná účasť, ktorú ste nám napriek nepriaznivému počasiu v hojnom počte vyjadrili.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Odhalenie pamätníku Spolku bývalých urbarialistov
Počas dňa otvorených dverí UMT bol v sobotu, 23. septembra 2023 pred vstupom do urbárne slávnostne odhalený pamätník k blížiacemu sa 160. výročiu založenia Spolku bývalých urbarialistov.

Je to pripomienka práce našich predchodcov a správcov, ktorí sa pričinili o krásu a bohatstvo našich lesov.

Odhalenia sa ujali najstarší členovia vedenia UMT a SBU, ktorí stáli pri obnovení fungovania spolku v jeho novodobej histórií - JUDr. Igor Steindl a MVDr. Ján Varinský.

Autorom vytvarného návrhu pamätníku a zároveň jeho realizátorom je Martin Malek.

Nákup nového čelného nakladača
UMT p.s. obstaralo nový čelný nakladač KUBOTA R070. Nakladač bude primárne slúžiť na manipuláciu guľatiny v našom hlavnom sklade dreva a pri našej rozrastajúcej sa linke na výrobu palivového dreva.
Vedenie UMT rozhodlo o nákupe z dôvodu zlého technického stavu pôvodného nakladača, ktorý po posúdení nákladnosti opráv a nedostupnosti nových dielov nemalo zmysel rekonštruovať.
Nákup malotraktora pre potreby škôlky
V lesnej školke UMT, ktorá sa nachádza v lokalite Lázky, prebieha dlhodobo zamýšľaný projekt obnovy areálu a jeho technického zázemia. V rámci obnovy strojového parku a predpokladanom zvyšovaní produkcie, vedenie UMT rozhodlo o nákupe multifunkčného malotraktora KUBOTA.
Traktor bude intenzívne slúžiť pri obhospodareni škôlky ako náhrada za starý poruchový malotraktor, ktorý ostáva naďalej v službách UMT ako druhý malotraktor.
Výstavby pracoviska na výrobu palivového dreva
S obrovským nárastom produkcie palivového dreva v minulom roku prestalo naše exterierové pracovisko kapacitne a priestorovo zvládať tento nápor. Výkyvy počasia ako aj zlé umiestnenie brzdili produkciu.
Keďže vedenie uvažuje o ďalšom rozvoji produkcie palivového dreva rozhodlo sa pre výstavbu haly pre jeho produkciu. Prvým krokom bolo zhotovenie základov a betonovej platne na ktorej sa momentálne testuje optimálne rozmiestnenie technológie a manipulačné koridory. Samotná výstavba haly prebehne v druhom kroku.
Rekonštrukcia priestorov na ubytovanie v sídle UMT
UMT prenajíma viacero izieb v priestoroch urbárne. Ich štandard sa však postupom času výrazne prepadol, až sa stal prakticky neakceptovateľným pre klientov.
Na základe tohto došlo k rozhodnutiu aspoň čiastočne rekonštruovať tieto priestory. Výsledkom by mala byť vyššia konkurencieschopnosť v ubytovaní v lokalite ako aj možnosť ponúkať takéto ubytovanie za vyššie ceny.
.

Rozšírenie autoparku UMT o vozidlo UAZ 452 Buchanka
UMT v roku 2022 zakúpil pre potreby prevozu v lesnom teréne vozidlo UAZ 452
"Buchanka" s kapacitou 9 miest. Nákup nového vozidla výrazne zefektívnil presun personálu, nakoľko pred tým bolo potrebné mať na presun 8 zamestnancov v lese dve vozidlá typu pick-up s vodičmi. Zároveň je vozidlo schopné viezť ďalšie vybavenie na prácu v lese.
Valné zhromaždenie podielníkov UMT 2023
Dňa 22. 4. 2023 o 9:00 hodine sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Martine, Nám. S. H. Vajanského 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.
Výsadba 170 000 stromčekov v prvom polroku 2021
Ako každý rok aj v roku 2021 je jednou z priorít vedenia UMT zabezpečenie včasnej výsadby sadeníc na všetkých ťažobných plochách. Preto aj v tomto roku pokračujeme s výsadbou sadeníc z našej lesnej škôlky. Na jar sme z vlastných kapacít, za hojnej pomoci sezónnych zamestancov vysadili 170 000 sadeníc.
UMT je dlhodobo jedným z lídrov v tejto oblasti. Dôraz je pritom kladený na kvalitu ako aj skladbu sadeníc.

Myslíme na budúcnosť.
Rozšírenie produkcie palivového dreva
UMT sa dlhodobo venuje produkcií kvalitatívneho palivového dreva. Nakoľko je o tento produkt v poslednom čase zvýšený záujem, UMT sa snaží vyhovieť dopytu a navýšiť produkciu. To však znamená dobudovanie technologického parku ako aj zabezpečenie dostatku drevnej hmoty.
Preto sa v týchto dňoch môžu vyskytnúť výpadky v našich dodávkach. Prosíme vás o zhovievavosť, pracujeme na vašej dodávke.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
Viac informácií tu